Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Robin Hoop

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking tot alle diensten, overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen met Robin Hoop, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Robin Hoop erkend.
1.3 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.4 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Robin Hoop.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Robin Hoop eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Robin Hoop of een door Robin Hoop verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 7 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Robin Hoop en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Robin Hoop gelden niet automatisch dit geldt ook voor nabestellingen.
2.5 Robin Hoop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Robin Hoop garandeert dat prijsverhogingen niet tot stand komen tijdens een bestelproces, deze zullen pas gelden bij een volgende bestelling. Echter als de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling en/of bepaling, zal deze wel doorgevoerd moeten worden bij de lopende bestelling.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering/levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien schriftelijk overeengekomen kunnen verkochte items worden opgehaald in Rotterdam. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Robin Hoop  bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Echter streven wij er naar bestellingen binnen 5 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde product niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Robin Hoop benadrukt dat haar hoelahoeps handgemaakt zijn en daarmee uniek. Dit betekent dat het kan voorkomen dat een artikel afwijkt van de foto in de webshop. Uiteraard controleren wij het product uitvoerig voordat wij het item toezenden. Ontvangen items kunnen binnen 14 dagen retour worden gezonden. De kosten voor het retour zenden van producten zijn voor de koper van het product. Wij kunnen alleen het aankoopbedrag van het product retour overmaken als de hoepel geen gebruikssporen bevat. Wanneer de koper een product retour wil zenden stuurt deze een mail naar info@robinhoop.nl. Robin Hoop stuurt dan een herroepingsformulier en verdere instructies via e-mail.

Artikel 5. Overmacht
5.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Robin Hoop geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij
Robin Hoop en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
5.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Robin Hoop de verbintenis had moeten nakomen.
5.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Robin Hoop niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 6. Garantie
6.1 Robin Hoop garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Robin Hoop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Robin Hoop is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Robin Hoop) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Robin Hoop. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Robin Hoop schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Robin Hoop gegrond worden bevonden, zal Robin Hoop naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Robin Hoop en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Robin Hoop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Robin Hoop in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Robin Hoop en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
6.6 Garantie op connectors. In geval van een defecte connector bij 3 maanden of langer in bezit, krijg je een nieuwe connector toegestuurd met instructies om deze er weer in te zetten.
6.7 Handgemaakte producten. Hoepels van Robin Hoop worden met de hand gemaakt. Door het in gebruik nemen van de hoepel, krijgt deze gebruikssporen. De koper kan er zelf voor zorgen dat de hoepel langer in originele staat blijft door de gebruiksaanwijzing die meegeleverd wordt en te vinden is op www.robinhoop.nl/kickstart. Robin Hoop is niet aansprakelijk voor beschadigingen en defecten aan de hoepel die zijn opgelopen door het gebruik door de koper. De koper van hoepels met glimmende en glinsterende tape is via de product omschrijving in de webshop op de hoogte gebracht van het feit dat deze tape kwetsbaarder is dan andere tapes en dat hier door de hoepel in en uit te vouwen scheurtjes kunnen ontstaan. Robin Hoop is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan de glimmende en glinsterende tape wanneer dit vermeldt is in de product omschrijving.

Artikel 7. Betaling
7.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels iDeal of Paypal via de webshop plaats te vinden, alvorens de bestelling wordt verzonden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 De eigendom van alle door Robin Hoop aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft eigendom van Robin Hoop zolang de afnemer de vorderingen van Robin Hoop uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan. En ook wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van de wettelijke retour zendtermijn van 14 dagen.

Artikel 9. Privacy
9.1 Robin Hoop respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Robin Hoop niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
9.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Robin Hoop kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Robin Hoop (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Robin Hoop. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Robin Hoop is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Robin Hoop, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Robin Hoop is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
9.3 Robin Hoop verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online- bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internet browser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Robin Hoop geen onevenredige inspanning of kosten vergt.
9.4 Foto’s op de website van Robin Hoop zijn met toestemming gemaakt. Mocht je het toch niet eens zijn met de plaatsing van een foto, laat het ons weten via info@robinhoop.nl. Wij lossen dit dan z.s.m. op.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Robin Hoop geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten, etc., uitsluitend bij Robin Hoop en/of haar leveranciers.
10.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen. .

Artikel 11. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Robin Hoop is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Geschillen
12.1 De afnemer kan zich met vragen of klachten richten tot info@robinhoop.nl. Ook zijn wij van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 18:00 uur bereikbaar op telefoonnummer 06-50608306. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
12.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Artikel 13. Voorwaarden m.b.t. opdrachten op locatie
13.1 Er is een werkend toilet aanwezig en mogelijkheid tot het pakken van (kraan)water tenzij van tevoren schriftelijk besproken dat dit niet het geval is.
13.2 Bij slecht weer/regen wordt de opdracht door opdrachtgever verplaatst naar een droge plek en indien geen droge/veilige plek beschikbaar, helaas afgelast. De tape om de hoepels kan niet tegen water en instructeurs kunnen het zich niet permitteren om ziek te worden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een eventuele droge plek. Indien de opdracht afgelast wordt, wordt de opdracht wel in rekening gebracht.
13.3 In geval van uitloop van het evenement is later starten van de workshop geen probleem, maar kan de eindtijd van de van tevoren besproken opdracht maximaal 15 minuten uitlopen. Tenzij ter plekke mondeling anders wordt afgesproken.

Artikel 14. Prijsopgave, facturen en annuleren
14.1 Prijsopgaven zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Het BTW tarief is afhankelijk van de doelgroep. Hoopdance voor kinderen is BTW vrij. Hoopdance voor volwassenen valt onder het 21% tarief.
14.2 Facturen worden altijd per bank betaald, tenzij anders overeengekomen
14.3 De betalingstermijn voor facturen is uiterlijk 14 dagen
14.4 Een opdracht annuleren kan:
– tot 3 weken voor de boekingsdatum (geen kosten)
– tot 14 dagen voor de boekingsdatum (50% van het overeengekomen bedrag)
– tot 7 dagen voor de boekingsdatum (75% van het overeengekomen bedrag)
– 3 dagen of korter voor de boekingsdatum (100% van het overeengekomen bedrag)
14.5 Voor veranderingen ivm/door het coronavirus gelden dezelfde regels

Artikel 15. Deelname aan evenementen georganiseerd door Robin Hoop
15.1 Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van deelname aan de activiteit is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemer. Robin Hoop is niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden schade. Dit geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden. Deelnemer is voldoende medisch verzekerd.
15.2 Annuleren of verplaatsen – Robin Hoop is gerechtigd de activiteit te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Het staat uitsluitend
ter oordeel van Robin Hoop om de activiteit te verplaatsen of te annuleren. Indien de deelnemer op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft zij naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan de activiteit indien deze nog een keer plaatsvindt. Partijen zullen hierover in overleg treden. 
15.3 Bij annulering door deelnemer, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Wel kan deelnemer zelf haar inschrijving tot 24 uur voor de activiteit doorverkopen of weggeven aan een andere deelnemer, indien zij Robin Hoop de persoonsgegevens van de nieuwe deelnemer uiterlijk 24 uur voor de activiteit doorgeeft via info@robinhoop.nl. Nieuwe deelnemer gaat met het overnemen van de inschrijving automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Robin Hoop en met voorwaarden voor deelname aan evenementen georganiseerd door Robin Hoop.

Superleuk dat je interesse hebt in een workshop hoelahoep!

Als je onderstaand formulier zo volledig mogelijk invult, kom ik er zsm bij je op terug, met een voorstel op maat!